• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Milieugerelateerde duurzaamheid

Het is onze taak om het milieu te beschermen door actief te proberen de milieu-impact van onszelf, onze klanten en hulpbronnen te verminderen.

Dit geldt voor zowel de activiteiten die intern worden uitgevoerd als door onze leveranciers.

De weg naar Net-Zero

Omdat Coor zich heeft geëngageerd om in 2040 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken, zullen onze inspanningen op milieugebied onze beslissingen en dagelijkse activiteiten in nog grotere mate beïnvloeden dan vandaag de dag. Om onze ambitieuze klimaatdoelstelling te bereiken, moeten we samenwerken met klanten, servicegebruikers en leveranciers. Daarnaast zijn we afhankelijk van nieuwe innovaties die ons helpen de klimaatvoetafdruk van zowel onszelf als die van onze klanten te verkleinen. Volg onze reis naar Net-Zero.

De algemene strategie

Onze algemene ambitie binnen ecologische verantwoordelijkheid is het beschermen van het milieu door actief te proberen de milieu-impact van onszelf en die van onze klanten te verminderen, evenals door het gebruik van hulpbronnen te verminderen – zowel activiteiten die intern worden uitgevoerd als door leveranciers.

Om dit te bereiken streven we naar betere milieuprestaties door als groene adviseur op te treden en klanten te helpen hun impact op het milieu te verminderen, maar ook door actief onze eigen impact op het milieu te verminderen, d.w.z. energieverbruik, afvalbeheer, gebruik van chemicaliën, koolstofemissies door transport en verwerking van grondstoffen. Ons doel is om onze ecologische voetafdruk tussen 2018 en 2025 te halveren en tegen 2040 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken.

Activiteiten gericht op het verminderen van de klimaatimpact van onze dagelijkse bedrijfsvoering worden continue uitgevoerd. Dit gebeurt deels via de diensten die wij leveren en deels op Coor's eigen kantoor. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor de impact van onze eigen activiteiten en tegelijkertijd een grote kans om onze klanten te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van het milieu.

Lees Coor's Milieu- en klimaatbeleid

Coor en SBTi


Coor heeft zich gecommitteerd aan het Science Based Target-initiatief (SBTi) en heeft de klimaatdoelstellingen voor de korte termijn laten valideren. Dit betekent dat de klimaatdoelstellingen van Coor in lijn zijn met het Akkoord van Parijs en wat volgens de wetenschap nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5˚C. Coor's doelstellingen zijn onder meer om in 2030 een wagenpark zonder fossiele brandstoffen te hebben en dat 75% van de uitstoot van het bedrijf onder scope 3 uiterlijk in 2026 afkomstig zal zijn van leveranciers waarvan de klimaatdoelstellingen zijn goedgekeurd door de SBTi.