• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Zakelijke duurzaamheid

Bij Coor betekent zakelijke duurzaamheid een ethisch verantwoorde en winstgevende ontwikkeling, die wordt bereikt door focus op prestaties, groei, kwaliteit en ontwikkeling.

Als leider in de FM-industrie is het net zo natuurlijk als belangrijk om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat we doen. We werken op een gestructureerde manier om risico's te minimaliseren en integreren gestandaardiseerde certificeringen om de kwaliteit van onze activiteiten te waarborgen. We hebben ook een beleid dat ons helpt echt duurzaam te worden. Op deze pagina vindt u ons duurzaamheidsbeleid en ons anti-corruptiebeleid.

Om daar te komen, moet Coor een concurrerende, professionele en waarde toevoegende dienstverlening bieden op basis van continu verbeterde prestaties. Dit zorgt voor een langdurige klantensamenwerking. Een scherpe focus op resultaten is belangrijk, evenals het respecteren van wetten en toepassen van goede zakelijke praktijken.

Kwaliteitszekere levering en certificaten


Onze klanten stellen hoge eisen aan kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid. Om te garanderen dat onze dienstverlening aan deze eisen voldoen, hebben wij ervoor gekozen om voor onze activiteiten kwaliteits- en milieucertificering af te dwingen conform de internationale ISO-normen. Ook op een aantal belangrijke service- en productgebieden voldoen wij aan de eisen met betrekking tot relevante normen.

Kwaliteit - Milieu - en Gezondheid & Veiligheid: wereldwijd gecertificeerd bedrijf

Coor heeft een gestandaardiseerd dienstverleningsproces ontwikkeld dat een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert, maar ook kan worden afgestemd op de behoeften van individuele klanten.

Dit managementsysteem vormt de ruggengraat van Coor's kwaliteitswerk, dat wordt onderzocht en gecontroleerd door de externe certificeringsinstantie Det Norske Veritas, DNV-GL. Al onze activiteiten zijn gecertificeerd via een wereldwijde certificering in overeenstemming met ISO 9001:2015.

De Deense vestiging van Coor beschikt ook over een kwaliteitscertificaat van de Deense sectororganisatie SBA, een bewijs dat Coor Denemarken ethisch en verantwoord zakendoet.

Coor is houder van een wereldwijde ISO 14001:2015-certificering. Het managementsysteem van het bedrijf voor milieuwerkzaamheden is te vinden op het intranet. De werkzaamheden zijn gecontroleerd door de externe certificeringsinstantie Det Norske Veritas, DNV-GL.

Coor heeft een nulvisie op arbeidsongevallen en zorgt ervoor dat alle medewerkers een goede en veilige werkomgeving hebben. Als onderdeel van het ontwikkelen en versterken van dit werk is Coor gecertificeerd volgens het managementsysteem ISO 45001:2018. Een certificering die zich richt op gezondheid en veiligheid, die tot doel heeft te borgen hoe een bedrijf omgaat met werkomgevingsvraagstukken en die een professionele en kwaliteitsverzekerde werkomgeving.

De Coor Group beschikt over een mondiaal ISO 45001:2018 certificaat, waarbij alle activiteiten binnen de Groep zijn aangesloten. De bedrijfsvoering is herzien door het externe certificeringsbedrijf Det Norske Veritas, DNV-GL.

Duurzaamheidsbeleid & anti-corruptiebeleid


Het werken volgens deze documentatie maakt deel uit van alles wat we doen om echt duurzaam te worden.

Duurzaamheidsbeleid

De richtlijnen in het beleid gelden voor alle medewerk(st)ers, maar ook voor leveranciers, klanten, consultants, ... binnen Coor Group, inclusief alle landen en vestigingen.

Coor's Duurzaamheidsbeleid

Anti-corruptiebeleid

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude, omkoping of corruptie, inclusief het witwassen van geld. Ons anti-corruptiebeleid is van toepassing op alle medewerk(st)ers, bestuurders en zakenpartners die namens Coor handelen.

Coor's Anti-corruptiebeleid

Strategieën voor risicobeheer


De facility management-sector wordt algemeen gezien als een sector met relatief lage risico's. Om de bestaande risico's te minimaliseren, houdt Coor zich bezig met gestructureerde risicobeheeractiviteiten op basis van het in kaart brengen, analyseren en controleren.

Een geavanceerd risicoproces

Het doel van Coor's risicobeheeractiviteiten is het veiligstellen van de winstprestaties en het behalen van doelstellingen van de Groep op de lange termijn. De eindverantwoordelijkheid voor het risicobeheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur en het management van de Groep. Deze activiteiten worden geleid door een centraal risicobeleid en risicobeheerproces van de Groep en zijn gebaseerd op een jaarlijkse risicobeoordeling die alle activiteitengebieden bestrijkt. De risicobeheeractiviteiten van het afgelopen jaar worden samengevat en besproken door het uitvoerend managementteam en gepresenteerd aan de Raad van Bestuur.

Risico-analyse

Coor's risico-analyse bestaat uit een jaarlijks onderzoek waarin de belangrijkste risico’s in kaart worden gebracht. Ook wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk het is dat de geïdentificeerde risico's zich voordoen en wat de gevolgen daarvan zijn. De analyse omvat ook een beoordeling van de effectiviteit van bestaande controles en maatregelen gericht op het minimaliseren en beheersen van de risico's. De resultaten worden per bedrijfseenheid samengevat in een risicokaart, die vervolgens wordt geaggregeerd naar groepsniveau.

Risico's voor het bedrijf

Coor wordt blootgesteld aan een aantal strategische, operationele, financiële en juridische risico’s. De risico's die volgens Coor het meest materieel zijn, worden hier gepresenteerd, samen met korte beschrijvingen van hoe deze worden beheerd.

Duurzaamheidsrisico's

Vanuit een duurzaamheidsperspectief wordt de Scandinavische FM-industrie gezien als een sector met een relatief laag risicoprofiel. In de risico-analyse heeft de onderneming rekening gehouden met duurzaamheidsgerelateerde risico's. Risico's in verband met mensenrechten en corruptie zijn ook aangepakt, maar worden momenteel niet materieel genoeg geacht om opname in de gedetailleerde beoordeling van de prioritaire risicogebieden van de Groep te rechtvaardigen. Met betrekking tot de milieurisico's kan tevens worden opgemerkt dat Coor Group slechts kleine activiteiten heeft waarvoor milieuvergunningsplicht geldt.